ยินดีต้อนรับ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Educational Services Section, Faculty of Business Administration Chiang Mai University.

Learning Dashboard

AccBA's Student Learning Dashboard


ข่าวงานบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) * ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 * ข้อมูล ณ วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
กราฟแสดงการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา

0

FACULTY MEMBER
47
47%

0

SUPPORTING STAFF
53
53%

VISITS