ยินดีต้อนรับ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Educational Services Section, Faculty of Business Administration Chiang Mai University.

Learning Dashboard

AccBA's Student Learning Dashboard


ข่าวงานบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) * ข้อมูล ณ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2563 (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
กราฟแสดงการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา

0

FACULTY MEMBER
48
48%

0

SUPPORTING STAFF
52
52%

VISITS