_______________________________
นางสาวศุภลักษณ์ วันปั๋น
หัวหน้างานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
supalak.w@cmu.ac.th
0-5394-2150

_______________________________
นางอันธิกา ผ่องเดช
พนักงานปฏิบัติงาน
aunmint@hotmail.com
0-5394-2121
_______________________________
นางสาวรังษิญาณี สรัสสมิต
พนักงานปฏิบัติงาน
rungsiyanee.s@cmu.ac.th
0-5394-2164
_______________________________
นางสาวพิมพัตรา นาคบุตรศรี
พนักงานปฏิบัติงาน
pimpattra.n@cmu.ac.th
0-5394-2150

_______________________________
นายเทวัญ ทองทับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
chura99@hotmail.com
0-5394-2144
_______________________________
นายเทพากร ทะมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
tepakorn.tama@cmu.ac.th
0-5394-2159
_______________________________
นายนวนนท์ วงค์สุวรรณ์
พนักงานปฏิบัติงาน
nawanon.wongsuwan@cmu.ac.th
0-5394-2159