_______________________________
ผศ.ดร.ศรัญญา กันตะบุตร
(หัวหน้าภาควิชา)
saranya.ka@cmu.ac.th
0-5394-2130

_______________________________
รศ.อรพิณ สันติธีรากุล
orapin.s@cmu.ac.th
0-5394-2130
_______________________________
รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
siriwut.b@cmu.ac.th
0-5394-2130
_______________________________
รศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ
nittaya.j@cmu.ac.th
0-5394-2130

_______________________________
ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์
khongphu.n@cmu.ac.th
0-5394-2130
_______________________________
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
adisak.t@cmu.ac.th
0-5394-2130
_______________________________
อ.ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์
damrongsak.naparat@cmu.ac.th
0-5394-2130

_______________________________
ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์
kemakorn.c@cmu.ac.th
0-5394-2130
_______________________________
ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล
pichayalak.p@cmu.ac.th
0-5394-2130
_______________________________
อ.ดร.วรรณัย สายประเสริฐ
wanlanai.s@cmu.ac.th
0-5394-2130

_______________________________
ผศ.Traci Morachnick
traci.m@cmu.ac.th
0-5394-2130
_______________________________
ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง
varattaya.j@cmu.ac.th
0-5394-2130
_______________________________
ผศ.กุลสิรี โค้วสุวรรณ์
kunsiree.k@cmu.ac.th
0-5394-2130

_______________________________
อ.ดร.สายนที เฉินบำรุง
sainatee.c@cmu.ac.th
0-5394-2130
_______________________________
อ.ดร.นิยตา กาวีวงศ์
niyata.k@cmu.ac.th
0-5394-2130